Min politik

Mit politiske ståsted:

Jeg er partipolitisk uafhængig, og har ingen aktuelle planer om at gå ind i partipolitik. Jeg udelukker dog ikke at det kan komme på tale i fremtiden. Jeg er udpræget pragmatiker, og er fortaler for i videst mulig omfang, at indgå i konstruktiv dialog med politiske med- og modspillere.

Jeg er socialliberal. Jeg er tilhænger af den nordiske velfærdsstatsmodel og dennes fleksible arbejdsmarked og solide økonomiske og sociale sikkerhedsnet. Samtidig er jeg tilhænger af reguleret markedsøkonomi hvor der tages strengt hensyn til miljø, klima og ressourceforbrug. Endelig er jeg fortaler for individuel ansvar og frihed.

Mine 3 mærkesager:

 

1. Miljø og klima: Kampen for en seriøs bæredygtig omstilling

Der er behov for at nytænke den måde vi indretter samfundet på. Jeg er garant for streng regulering af forureningstung industri og landbrug, samt garant for at sikre optimale forhold for innovative firmaer der arbejder aktivt med grøn omstilling. Der skal gøres op med meningsløs vækstmentalitet. Løser vi ikke klima- og miljøkrisen, så vil alle andre kriser miste alt betydning i en verden som vil blive ubeboelig. Så alvorlig er den krise vi står konfronteret over for, og netop derfor er det politiske emne det vigtigste.

Se i denne forbindelse: Giv plads til naturen – også i Danmark

2. Beskæftigelsespolitik: Kampen for en ambitiøs, fair og moderne beskæftigelsespolitik, og for bedre vilkår for iværksættere 

Jeg italesætter den stigende automatisering og de beskæftigelsesmæssige forandringer den medfører. I den almene samfundsdebat er der ellers ikke meget fokus på dette utrolig vigtige emne, og når det endelig debatteres, omtales den stigende automatisering ofte som problematisk. Jeg selv anskuer udviklingen som yderst positiv, for vi bør altid hylde teknologiske fremskridt. At computer- og robotteknologi er godt på vej til at kunne ordne alle monotone arbejdsopgaver for os, er i den grad positivt. Den stigende arbejdsløshed, medført af den stigende automatisering, kan dog vise sig at blive et problem. I hvert fald hvis vi ikke ændrer på den etablerede arbejdsideologi. Jeg er tilhænger af idéen om en universal basisindkomst, samt garant for et nytænkt syn på beskæftigelse, hvor borgerne kontrolleres mindre, ikke mistænkeliggøres, og hvor det gøres lettere at være iværksætter. Vi skal gøre det så attraktivt som muligt, at arbejde med iværksætteri. Og i særdeleshed grønt iværksætteri.

Se i denne forbindelse: Om automatisering, fremtidens beskæftigelsespolitik og universal basisindkomst

3. Dyreværnspolitik: Kampen for et hensigtsmæssigt forhold mellem mennesker og andre dyrearter

Verden er i for stor grad præget af antropocentrisk verdenssyn. Jeg finder det vigtigt, at have et usentimentalt og rationelt forhold til emnet om menneskets plads i naturen. Alle arter bør således i udgangspunktet anerkendes som værende evolutionært lige. Mennesket bør i langt større grad tage hensyn til andre dyrearter. Med det følger, at de behandles med respekt, og at deres respektive unikke evolutionære evner og kompetencer anerkendes.

Se i denne forbindelse: Om artsisme og menneskets generelle forhold til andre arter